~Majh1MetroZO16

bk Asman main chalte.

Zameen as dosti bhi karts,
Logon kc apano ea milata,
Amdani bhi dilata,

Befikar hokar paschim aur purab k1 sair
karata.

Woh Mumbai Metro kahlata AA

@KUNALSKEPTERJAIN

Instagx—nm Takeover

1.1 a mumbaimetro

LEAVE A REPLY