UL

our soul Is l(‘(|llil in” _()ll [0 IIOI Il (It’Opl‘l’.
l0 (‘1(‘IIl(‘ pIIsl IIN‘ IIIIIl. l0 ll‘I’lIIS((‘I1([

be) 0II<I IIIIIII lIIIppoIII'd. 10 Icl "0 ()FIIIIIII
IIIIII IIlm no longer son 05 Ion Io pmlccl
Olll‘ (Incrm‘ daiII. lo "(II ”In lesson.

In IIIIIsIo (HII' ll]()ll:’lll. IIIIII)I’ )(IIII’

hull) l< IIIpII': 2111 III ()l(l('l‘ l0 lllliH‘

and HI" :IR‘ Ili"||l'l' IlIIil}

I -LALAH DELIAI

LEAVE A REPLY